Split Key Ring Size Chart - Yokes Key Chain Key Ring Key Holder Lobster Holder